Sustav evidencije lokacija odbačenog otpada ELOO pušten je u punu funkciju. Njegovo korištenje je od 23. listopada 2020. godine obavezno za sve jedinice lokalne samouprave.

Radi se o sustavu koji čini sastavni dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom.  Za potrebe evidencije podataka o lokacijama odbačenog otpada kreirane su web i mobilna aplikacija kao sastavna komponenta informacijskog sustava gospodarenja otpadom. Sustav je dostupan široj javnosti, a aplikacija je namijenjena komunalnom redarstvu jedinice lokalne samouprave za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada koje su prijavili građani putem iste aplikacije.

Građani su tako dobili mogućnost prijave lokacija odbačenog otpada kroz mrežnu stranicu  na način da lokaciju označe na karti, odaberu županiju i grad/općinu, opišu lokaciju i vrstu odbačenog otpada, te prilože fotografiju odbačenog otpada. Zaprimljena prijava prosljeđuje se komunalnim redarima zaduženima za lokaciju na kojoj je otpad prijavljen kako bi mogli obraditi prijavu.

Komunalno redarstvo jedinice lokalne samouprave je dužno ispitati svaku prijavu zaprimljenu putem ELOO sustava u primjerenom roku ne duljem od 8 dana od dana podnošenja prijave, te u roku od 8 dana od dana postupanja po prijavi upisati u aplikaciju status postupanja.

Detalje možete pronaći u info letku.

Photo by Antoine GIRET on Unsplash