Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini mladih donesena je 20. prosinca 2021. godine. Četiri su glavna cilja Europske godine mladih:

  • istaknuti prilike za mlade koje nude zelena i digitalna tranzicija
  • pomoći mladima da postanu aktivni i angažirani građani
  • promicati prilike dostupne mladima
  • uključiti perspektivu mladih u politike Unije.

Kad je Vijeće odobrilo prijedlog za Europsku godinu mladih, naglasilo je potrebu da Europska godina doprinese većem uključivanju politike za mlade, tj. da se u svim politikama EU-a (okoliš, obrazovanje, kultura ili bilo koje drugo područje) uzmu u obzir pitanja mladih.

Europska godina uključivat će konferencije, događanja te informativne i promotivne kampanje. Vijeće je potaknulo Europsku komisiju da mlade uključi u realizaciju ideje Europske godine zajedno s nacionalnim koordinatorima koji su odgovorni za organiziranje aktivnosti u državama članicama.

Sve aktivnosti i mogućnosti sudjelovanja trebale bi se nastaviti i nakon 2022., čime će se osigurati njihov dugotrajan učinak. Logično je da će postojeći programi EU-a namijenjeni mladima, kao što su Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, imati središnju ulogu u provedbi i financiranju aktivnosti, no Europska godina mladih trebala bi biti međusektorska inicijativa i oslanjati se na sva područja politike EU-a.

Tijekom Europske godine mladih očekuje se pokretanje nekoliko vodećih inicijativa iz nekoliko područja politika. To uključuje, na primjer, novu inicijativu ALMA za pomoć mladima koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja ni u sustavu obrazovanja odraslih da pronađu put na tržište rada kombiniranjem potpore za obrazovanje, strukovno osposobljavanje ili zapošljavanje u njihovoj matičnoj zemlji sa stažiranjem u drugoj državi članici EU-a. Europska godina mladih bit će usko povezana i s instrumentom NextGenerationEU koji otvara nove perspektive za mlade, uključujući kvalitetna radna mjesta i prilike za obrazovanje i osposobljavanje za Europu budućnosti, te podupire sudjelovanje mladih u društvu.

O novim informacijama redovito ćemo izvještavati na našem portalu, ali ih također možete pronaći ovdje.